Reklamační podmínky I-AME pro poskytování služeb

Úvod:

Tyto Reklamační podmínky upravují postupy a podmínky pro uplatnění reklamace ve vztahu k poskytovaným službám hudebních kurzů a vzdělání Spolkem I-AME. Každý klient má právo na uplatnění reklamace v souladu s těmito podmínkami. Prosím, pečlivě prostudujte tyto podmínky před uplatněním reklamace.

1. Definice reklamace:

Reklamace je vyjádření nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, která nesplňuje očekávaný standard kvality nebo není poskytnuta v souladu s dohodnutými podmínkami.

2. Podmínky uplatnění reklamace:

Klient je oprávněn uplatnit reklamaci pouze v případech, kdy se jedná o vady nebo nedostatky v poskytnutých službách, které jsou způsobilé Spolkem I-AME.

3. Postup při uplatnění reklamace:

Klient je povinen okamžitě informovat Spolek I-AME o jakýchkoli zjištěných vadách nebo nedostatcích a uplatnit reklamaci v souladu s postupem stanoveným Spolkem.

4. Forma reklamace:

Reklamace musí být podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@i-ame.org a obsahovat detailní popis zjištěných vad nebo nedostatků.

5. Řešení reklamace:

Spolek I-AME se zavazuje prověřit reklamaci a vyřešit ji co nejdříve a nejefektivněji. Klient bude informován o postupu vyřizování reklamace.

6. Možnosti nápravy:

V případě uznané reklamace může Spolek nabídnout klientovi následující možnosti nápravy:

  • Oprava nebo úprava poskytnutých služeb.
  • Poskytnutí náhradních služeb.
  • Poskytnutí slevy na další služby.

7. Odpovědnost za vadné služby:

Spolek I-AME nese odpovědnost za poskytnutí vadných služeb v souladu s platnými právními předpisy a dohodnutými podmínkami.

8. Doba uplatnění reklamace:

Klient je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady nebo nedostatku, nejpozději však do 24 hod. od poskytnutí služby.

9. Závěrečná ustanovení:

Tyto Reklamační podmínky jsou platné a účinné od zveřejnění na webových stránkách Spolku. Spolek I-AME si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, o čemž klient bude informován prostřednictvím webových stránek.