Všeobecné obchodní podmínky (VOP), dodací a platební podmínky.

Úvod:

I-AME z.s. (International Association for Music Education – Mezinárodní asociace pro hudební vzdělávání), IČO 269 87 546, se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 85, 294 74 a webovou adresou http://www.i-ame.org uveřejňuje tímto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”), které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi, jako klientem (dále jen “klient”), a I-AME (dále jen “Spolek”), jako poskytovatelem služeb hudebních kurzů a vzdělání. Součástí jsou i platební podmínky pro poskytnutí služeb. Před registrací na kurzy nebo využíváním služeb prostudujte pečlivě tyto podmínky.

1. Předmět smlouvy:

Mezinárodní asociace pro hudební vzdělávání, v angličtině International Association for Music Education (I-AME) je mezinárodní neziskovou organizací, která se věnuje rozvoji a propagaci hudebního vzdělávání. Předmětem smlouvy jsou podmínky využití těchto služeb mezi klientem a Spolkem.

2. Registrace a platební podmínky:

Základní přihláška – předběžná registrace

Klient provede předběžnou registraci na stránkách I-AME, vybere si program z nabídky a v přihlášce uvede jméno a příjmení, telefonní číslo, email, stát a město trvalého pobytu, vybraný nástroj (nástroje) k účasti na kurzech, délku hry na vybraný nástroj, Může uvést preference k programu a pedagogovi, dotaz či poznámku pro I-AME.

Detailní přihláška – podrobné informace

Po předběžné registraci bude klient vyzván k doplnění údajů nezbytných pro umělecké zařazení do podrobné přihlášky s jedinečnou identifikací (jedinečnou mailovou adresou a heslem).

Doplňující informace, nahrávky, účastnická sekce

Po vyplnění podrobné přihlášky je klient přesměrován do účastnické sekce, tzv. Userarea kam může průběžně doplňovat další umělecké informace, nahrávky, a osobní požadavky na ubytování a podobně.

Informace o platbě a platba zálohy

V Userarea je záložka obsahující rekapitulaci objednaných služeb s možností platby. Je potřeba zaplatit 50% zálohu, nebo celou částku.

Platnost přihlášky k účasti

Po zaplacení zálohy v minimální výši 50% kurzovného je přihláška platná.

Finální platba

Úplné kurzovné je třeba uhradit do jednoho měsíce před zahájením kurzů.

Způsoby platby:

 • Převodem na bankovní účet Spolku v měně CZK nebo €. (Jako variabilní symbol je třeba uvést pořadové číslo přihlášky a do popisu platby jméno klienta),
 • načtením QR kódu,
 • platbou platební kartou za použití platební brány,
 • platbou v hotovosti při dodatečné platbě přímo v kanceláři kurzů.

3. Poskytnutí služeb:

Službami se rozumí:

 • sólové lekce u vybraného či přiděleného pedagoga (hodina denně)
 • komorní hra – jeden i více komorních souborů různého složení od 2 do 8 členů, na které dostane klient notový materiál nebo informaci, kde ho může získat (hodina denně pro každý soubor),
 • účast v orchestru / sboru / jazz bandu (dvě hodiny denně).
 • účastníci sekce Hudebního tábora ve věku do 14 let mají navíc výtvarný a kreativní program a dozor po celou dobu pobytu.
 • Součástí objednaných služeb je volný vstup na koncerty pedagogů i účastníků, jejich počet a počet vlastních koncertních vystoupení je určen uměleckým vedením Spolku.
 • Součástí platby jsou obědy, snídaně pro ubytované, večeře pro děti, zajištění dopravy na koncerty.
 • Ubytování je hrazeno zvlášť (pro zahraniční účastníky je v ceně).

4. Zrušení registrace:

Zrušení registrace zdarma je umožněna před zasláním podrobné přihlášky a zaplacením zálohy. Po uskutečnění těchto kroků Spolek počítá s účastní Klienta a registraci lze zrušit pouze ze závažných důvodů, které posuzuje vedení Spolku. Do dvou měsíců před konáním kurzů je možné vrátit částečně či úplně zaplacenou zálohu. Po této době již jen částečně (po odečtení provozních nákladů spojených s přihlášeným Klientem) a při zrušení nebo nezahájení účasti méně než 14 dnů před kurzy se platba nevrací.

5. Ochrana osobních údajů:

Spolek dbá na ochranu osobních údajů svých klientů. Podmínky týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na této stránce.

6. Závěrečná ustanovení:

Platnost dokumentu:

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění na webových stránkách Spolku.
 • doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • Změny a doplňky budou účinné až po jejich zveřejnění na webových stránkách Spolku.
 • Klienti budou informováni o změnách a doplňcích prostřednictvím aktualizované verze na webových stránkách.

Platnost vztahů:

 • Změny a doplňky těchto VOP se nevztahují na již uzavřené smlouvy mezi Klientem a Spolkem, pokud není výslovně stanoveno jinak.
 • Platnost a účinnost smluv uzavřených před provedením změn a doplňků zůstává nedotčena.

Případná neplatnost ustanovení:

 • V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 • Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá původnímu úmyslu.
 • Veškeré spory vyplývající z těchto VOP a smluv uzavřených na jejich základě budou řešeny smírčí cestou mezi klientem a Spolkem. Reklamační podmínky a informace o řešení najdete na samostatné stránce.